Topped with ladolemono, feta, oregano served w/ tzaziki