Oven baked spaghetti pasta w/ marinara sauce topped w/ mozzarella cheese